Adatvédelmi szabályzat

FONTOS! Kérjük, hogy a www.soloron.hu weboldal használata előtt feltétlenül olvassa el alábbi tájékoztatásunkat, annak érdekében, hogy közérthető legyen az Ön számára, milyen célból és milyen feltételek mellett kezeljük személyes adatait. Az érintett ügyfél jogi megnevezés helyett Önt személyesen szólítjuk meg (továbbiakban: „Ön”). Amennyiben Ön nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, úgy kérjük ne használja a weboldalon elérhető szolgáltatásunkat.

RÖVID ISMERTETŐ: Információigénylés, egyéb megkeresés esetén Ön megadja adatait, amelynek adatkezelési célja az, hogy az adatkezelő a megkeresésre érdemben reagálni tudjon, illetve ezzel összefüggésben kapcsolatba tudjon lépni Önnel. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés részleteit az alábbiakban részletesen kifejtjük, kérjük figyelmesen olvassa el, kérdés esetén az info@soloron.hu címen készséggel állunk rendelkezésére. Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja jelen tájékoztatóban foglalt feltételek szerint. Mivel az információkérés, egyéb megkeresés teljesítése az ehhez feltétlenül szükséges adatok megadása nélkül értelmetlen és ezért lehetetlen, az adatok megadása nélkül a kérés, megkeresés teljesítése nem lehetséges. Ön bármikor élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. Tájékoztatásul közöljük, hogy Ön bármikor gyakorolhatja a jelen tájékoztatóban felsorolt további érintetti jogait az itt írt feltételek szerint. 

1. Adatkezelő

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait adatkezelőként a Soloron IT Zrt kezeli (székhely: 1139 Budapest, Váci út 91/a.; képviseli: Buczkó Gergely vezérigazgató; e-mail cím: info@soloron.hu webhely: www.soloron.hu ( továbbiakban: Adatkezelő).

  

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:

A) Jogalap

Az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, amelyet Ön bármikor visszavonhat írásban, az info@soloron.hu e-mail címre küldött üzenettel. Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben hozzájárulását visszavonja, úgy ez nem befolyásolja azon adatkezelési tevékenységeink jogszerűségét, melyet a visszavonásról szóló nyilatkozat kézhezvételét megelőzően végeztünk, az Ön hozzájárulása alapján.

B) Cél

Személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy a hozzánk beérkező megkeresésére válaszolni tudjunk, kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, valamint az Ön részére akár általánosságban, akár egy konkrét ügyre vonatkozóan a szükséges felvilágosítást meg tudjuk adni.  

C) Kezelt adatok köre

 

 

3. Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja azzal, hogy a hozzájárulás visszavonásának hiányában is legfeljebb az információkérés, egyéb megkeresés teljesítéséig kezeljük adatait. Az adatkezelés időtartamának lejártával az a személyes adatokat töröljük vagy amennyiben az nem lehetséges, úgy az adatokat az Ön beazonosítását a továbbiakban lehetetlenné tevő módon anonimizáljuk.

 
4.Adatok címzettjei

A) Adatfeldolgozók 

 

Tárhelyszolgáltató, levelezési rendszer szolgáltató: 

   

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz a szervert üzemeltető adatfeldolgozó partnerünk munkatársai férhetnek hozzá azzal, hogy felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti az adatokat, a vele kötött adatfeldolgozási szerződés rendelkezéseivel összhangban.

B) Adatkezelő munkatársai

Az Ön adataihoz hozzáférnek munkatársaink, akik mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

  

7. Az Adatkezelés biztonsága 

Az Adatkezelő és alkalmazottai az Adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az Adatkezelő mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. E tevékenysége körében az Adatkezelő különösen, de nem kizárólag az alábbi intézkedéseket teszi: 

Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban- szerver) a személyes adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón. 

Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni. 

Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak számítástechnikai eszközein gondoskodni kell a vírusmentesítésről. 

Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni. Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni. 

Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen. 

8. Az Ön jogai:
 1. Tájékoztatás kérése: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, erre kérelmének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül e-mailben válaszolunk 
 2. Helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy bármely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére annak beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül intézkedünk, és az Ön e-mail elérhetőségére tájékoztatást küldünk. 
 3. Törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy bármely adatát töröljük. Erről az Ön kérelmére annak beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül intézkedünk, és az Ön e-mail elérhetőségére tájékoztatást küldünk. 
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön korlátozhatja személyes adatainak kezelését az alábbi esetekben és időtartamra:
 • ha tudomására jut, hogy adatait pontatlanul kezeljük, akkor a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig, vagy
 • ha jogellenes adatkezelésre került sor, de Ön kifejezetten kéri, hogy adatait ne töröljük, vagy
 • amennyiben már nincs szükségünk az adatokra a jelen tájékoztatóban megjelölt célból, de Ön igényli az adatokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelés korlátozása esetén az adatokat továbbra is tároljuk azzal, hogy más műveletet az adatokon nem végzünk. Amennyiben Ön az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelemmel fordult hozzánk, úgy a személyes adatokat csak az Ön hozzájárulása alapján, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezelhetjük. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük.

 1. Hozzájárulás visszavonásának joga: az Ön által adott adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hozzánk eljuttatott e-mail levélen keresztül 
 2. Panasz és jogorvoslat: Ön az adatkezeléssel kapcsolatban a kapcsolattartásban megjelölt e-mail levélben közvetlenül panasszal fordulhat hozzánk, amelyet megvizsgálunk, és annak eredményéről panaszának beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül írásban tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további jogérvényesítési lehetősége az – amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, – hogy panaszt tesz a hatóságnál az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu www.naih.hu

  

Amennyiben Ön a vizsgálat eredményeként meghozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Adatkezelő székhelye vagy az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

  

9. Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége 

Neve: Dr. Molnár Fanni Eszter ügyvéd

molnar.fanni.e@gmail.com

  

Az adatvédelmi tisztviselő közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában és ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását. Az adatvédelmi tisztviselő kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, módosítását javasolhatja a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatnak, vezeti az adatvédelmi nyilvántartást és gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 

 1. Az adatkezelési tájékoztatónk módosítását az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosíthatjuk, így Önnek lehetősége van tájékozódni arról, miként változtak az adatkezelési tájékoztatóban közölt információk. 
 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (módosítás alatt) 

Közirat: A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény. 

Közfeladat: A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.